bezár×Telefon+36 20 / 361 63 78

Coachoknak, szervezetfejlesztőknek

Miért érdemes szupervízióra járni?

A szupervízió többek között a következőkben nyújt segítséget:

 • Konkrét szakmai elakadások elemzése és kiutak, akciótervek megfogalmazása.
 • Szakmai szerep és identitás: hogyan értelmezed és éled meg a szakmai szerepedet, ki vagy te mint pedagógus/segítő/vezető/stb. A saját szerepértelmezésed megfelel-e a tőled vártnak, illetve az adott helyzetnek; mik az esetleges eltérés következményei.
 • Saját testi és mentális jólléted és szükségleteid: egészség, motiváltság, töltődés, kiégés-prevenció, elismertség.
 • Önismeret fejlesztése: szakmai munkádban hogyan akadályoznak régről hozott gondolkodási, érzelmi vagy viselkedési sémák, kommunikációs beidegződések (pozitív/negatív kommunikáció és metakommunikáció), sorskönyvi hiedelmek, kultúra-specifikus reakciók.
 • Szakmádhoz vagy munkakörödhöz való viszonyod: önmegvalósítás, szolgálat, személyiségtípusunknak megfelelő munkakör és munkafeltételek.
 • A szakmai életpálya fázisai és azok tipikus nehézségei: a pályakezdő, az érett szakember és a szenior szakember előtt álló jellegzetes kihívások és azok kezelése, pozitív megélésük feltételei.
 • Szerződés-elemzés: a szakmai életünket keretező komplex, több résztvevős helyzetek szerződéseinek elemzése és tisztázása a játszmák megelőzése vagy feloldása érdekében.
 • Szakmai folyamatok mélyén meghúzódó tudattalan/tudatelőttes pszichés folyamatok tudatosítása.
 • Tudásátadás, tudásforrások azonosítása; fogalmi eszközök és modellek szakmai folyamatok reflektálásához, elemzéséhez.
 • Etikai és normatív reflexió: etikai dilemmát tartalmazó helyzetek feldolgozása, szerep- és kompetenciabéli határokra vonatkozó reflexió.
 • Határtartási problémák: határok időben, térben, feladatban, információban, felelősségben és szerepeinkben (a szerephatárok fontossága).
 • Kultúra, környezet, kommunikáció: szakmai működésedben hogyan hat rád az a szervezeti és tágabb társadalmi kultúra, értékrend, kommunikációs kultúra és működésmód, amelyben dolgozol.

A szupervíziós folyamat ítéletmentes, támogató és célorientált problémamegoldó, tanulási és személyiségfejlesztési folyamat. Ennek során a szupervízor és ügyfele az utóbbi szakmai tevékenységének elakadásait igyekszik meghaladni. A szupervízió közösen megalkotott folyamat, amelynek kimeneteléért a szupervízor és ügyfele közösen és egyenlő mértékben felelős. A cél az ügyfél és az ő kliense/tanítványa/beosztottja/stb. testi és pszichés egészségét és harmonikus társas beilleszkedését szolgálni. A folyamat „OK vagyok – OK vagy” típusú kapcsolatban zajlik, ugyanakkor magában foglalhatja a felelősségi és kompetenciakörök tisztázását, ezek határainak kijelölését is. A szupervíziós munka alapvetően Felnőtt-Felnőtt interakcióra alapul (tranzakcióanalitikus fogalmakkal élve), de az ügyfél egyéb énállapotai (Gyerek, Szülő) tartalmaira is reflektál, azok tudatossá tételére is épít, illetve törekszik. A szupervízió rendszerelvű gondolkodást használ és erre ösztönzi ügyfelét is: függetlenül attól, hogy szervezetben vagy magánéleti helyzetben dolgozunk, észben kell tartanuk, hogy az egyén testi, lelki és mentális egészsége egy komplex, sokszintű rendszer mátrixába illeszkedik. E szintek közé tartoznak az ügyfél és az ő ügyfele saját belső pszichés és kognitív folyamatai, az ezekben tükröződő egyéni sors és társadalmi-kulturális örökség; továbbá jelenti az ügyfél és ügyfele jelenlegi családi és szervezeti kapcsolati hálóját, valamint azt a jelenlegi tágabb társadalmi és globális természeti és gazdasági környezetet, amelyben a tevékenység folyik. A szupervízió segít tisztán látni és eligazodni ebben a sokszintű konstellációban, és ennek alapján reális cselekvési tervet kialakítani. Támogatást nyújt annak kivitelezésében, a szupervízióban részesülő szakember saját énhatékonyságának és reflexiós készségének erősítésével.

A szupervíziós folyamat – tanulási folyamat, amely tiszteletben tartja a fokozatos fejlődés elvét: „mindenkit onnan fejlesztünk, ahol éppen tart”. Ezért bármely szakember vagy szakember-jelölt részvétele esetén a folyamat ítéletmentes, támogató, ugyanakkor szakmailag elfogulatlan légkörben zajlik. Ezzel törekszik a szakember és ügyfele együttes védelmére, a szakmai felelősségtudat és kompetencia követelményeinek érvényesülésére.

Érdeklődés a részletekről:
Tel.: 06 20 361 63 78

Physis-szemléletű szervezeti szupervízió

A physis régi görög szó, az élő természetben megnyilvánuló biológiai-kémiai energiára utal, amely az egyes élet kibontakozását, fennmaradását, fejlődését és gyógyulását és motivációját előre hajtja. Azt a biológiai-kémiai energiát, amely 3,8 milliárd éve indult útjára a Földön, azóta szerteágazóan elterjedt, differenciálódott, egymásra rétegződött, így alkot egységes, ugyanakkor végtelenül változatos, dinamikus rendszert. Ebben a bioszféra-szintű rendszerben helyezkednek el civilizációink, társadalmaink, szervezeteink, családi és magánéletünk, egyéni fejlődésünk. Biológiai és evolúciós beágyazottságunk meghatározza a viselkedésünket ösztöneinket, kultúráinkat, fejlődési lehetőségeinket. Egészséges szervezet, család, társadalom vagy közösség csak egészséges emberekből állhat elő, egészséges kultúrával és gazdaságos struktúrákkal és folyamatokkal, amelyek a physis energiáját nem pazarolják, hanem lehetővé teszik az energiák gazdaságos, ökonomikus áramlását és hasznosulását.

A physis Eric Berne (Emberi játszmák; Sorskönyv) tranzakcióanalitikus elméletében (TA) jelenik meg először hangsúlyosan, ám mégis búvópatakként felbukkanva, majd eltűnve. Részletesebb kidlgozása a jelen szerző munkája.

A physis sokszintűen szerveződő, egységes, dinamikus rendszere ugyanúgy magában foglalja a teljes bioszférát, mint a természetbe ékelődő társadalmainkat, családjainkat, szervezeteinket. Bármely ponton avatkozunk be, az egészet kell szem előtt tartanunk, az egészért vagyunk felelősek. Intelligens és fenntartható döntéseket akkor tudunk hozni, ha elsajátítjuk azt a léptékváltó gondolkodást, amely képes meglátni a cseppben a tengert, az egyes munkavállalóban a társadalmat, az anyában a gyermeket, a jelenben a jövőt.

A physis-elmélet azt mutatja meg, hogy ez az energia milyen fő dinamikákba rendeződik, és hogy hétköznapi életünkben

 • az egyéni fejlődés
 • a család élet
 • a szervezeti működésben
 • az egyes társadalmi és
 • a globális szinten

miként segít egészséges és fenntartható döntéseket és életstratégiákat kialakítani, ha ezeket a dinamikákat tekintetbe vesszük.

Egészséges szervezet, család, társadalom vagy közösség egészséges emberekből állhat, egészséges kultúrával és gazdaságos struktúrákkal és folyamatokkal, amelyek a physis energiáját nem pazarolják, hanem lehetővé teszik az energiák gazdaságos, ökonomikus áramlását és hasznosulását a szervezetben.

Napi szinten észleljük, hogy a saját személyes fejlődésünkről testi lelki jól-létünkről hozott döntéseink szétválaszthatatlanul összefonódnak a család, más családtagok fejlődéséről jóllétével kapcsolatos döntések hálójával, az életünk hátterét képező szervezetek, munkahelyek dolgozó-értékteremtő közösségek egészégével életképességével kapcsolatos döntésekkel a szervezetek hátterét képező társadalom egészséges vagy egészségtelen fenntarthat vagy nem fenntartható működésével és a globális környezet, nemzetközi gazdaság és közös ökoszféra fenntarthatóságával egészségével.

Az életünk ezen öt szint szüntelen oda-vissza játékában zajlik, és ma már mindenkorábbinál jobban láthatóvá vált a legkisebb egyéni döntések közvetlen hatása és összefüggése a globális szinttel és viszont, a globális szint, a nemzetközi gazdaság ráhatása a szervezeti, családi és egyéni szintekre.

A physis-elmélet segít eligazodni egyéni dilemmáink, fenntartható egyéni és családi és szervezeti életünk útvesztőiben. Úgy keressük meg bármely egyén, család, szervezet vagy fejlesztő szakember saját válaszait az adott elakadási ponton, hogy világos képet kapunk az öt szint összefüggéseiről. Egyszerű, jól kezelhető, ám mély tartalmat hordozó fogalmakban ragadja meg és teszi kezelhetővé az egyén, a csald a szervezet és a társadalom összefüggés-hálózatát, hogy érvényes és valós kiutakat tudjon mutatni az egyéni és szervezeti szorult helyzetekből. Eközben összehangolja a fenntartható személyes egészég, a fenntartható, jó életminőséget biztosító család és az életképes, élhető, jó közérzetű szervezet szintjeit.

A physis-elmélet szakmai bemutatására a nemzetközi szakmai színtéren 2018 februárjában került sor (konferencia nyitóelőadás INITA Institut, Hannover1), majd ez Magyarországon is több szakmai fórumon megtörtént (Professzionális Coaching Egyesület 2019 március; Gordon and TA Intézet 2019 május).

A physis hét dinamikájának ismertetése, az ezeket szemléltető képi modellek, illetve ezek alkalmazása az egyéni, családi, gyereknevelési, valamint szervezeti tanácsadásban és a pedagógusi munkában a physis-képzések tananyagát képezi.